Karácsony Bioínyenc módra - nyereményjáték a facebookon

Készítette:  
Értékelje az írást
(1 Szavazat)

Játssz velünk karácsony alkalmából ismét! ? Szeretnéd, ha egy egészséges édesség csomag vagy egy superfood csomag lenne a fa alatt karácsonykor? Akkor játssz velünk a Facebookon (https://www.facebook.com/bioinyenc/) nyereményjátékunkban, melynek szabályzatát lentebb olvashatod. 

Hogy mit lehet nyerni? Egy egészséges édességcsomagot és egy superfood csomagot. További részletek a facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/bioinyenc/). 

 ?

 

 

Játékszabályzat – „Karácsony Bioínyenc módra” Facebook játék 

1. ALAPVETÉS

Jelen Játékszabályzat szabályozza a Bioínyenc Élelmiszer blog (a továbbiakban: a „Lebonyolító”) által meghirdetett Facebook nyereményjátékok (a továbbiakban: „Játék”) menetét, és kiterjed minden, a Játékokban részt vevő személyre (a továbbiakban: „Játékos”), valamint mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igénnyel lépnek fel.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban való részvétel feltétele jelen Játékszabályzat elfogadása.

A jelentkezők a Játékra való jelentkezésükkel fejezik ki a Játékszabályzat elfogadását.

A Játékban nem vehetnek részt a Lebonyolítóval munka-, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint az ő közeli hozzátartozóik [Ptk 8:1.§ (1) bek. 1. pont].

A Játékban kizárólag cselekvőképes, 18 év feletti, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy vehet részt, aki maradéktalanul teljesíti jelen Játékszabályzat feltételeit.

A „Karácsony Bioínyenc módra” Facebook játékokban az a Játékos vehet részt, aki a Bioínyenc hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bioinyenc/) közzétett „Karácsony Bioínyenc módra” Facebook játékra jelentkezik (‘Pályázatot’ nyújt be), amelynek módja a következő:

 

·         A játékokkal kapcsolatban a Lebonyolító által a Bioínyenc Élelmiszer blog hivatalos oldalára (https://www.facebook.com/bioinyenc/) feltöltött képhez tartozó kérdésre választ ad a képhez kapcsolódó kommentben.

2.2 A nyeremény sorsoláson mindenki részt vesz, aki a Facebook Játékhoz tartozó képhez írt kommentjében választ adott a feltett kérdésre.

A sorsoláson minden Játékos csak egyszer szerepel, így a több komment nem jelent nagyobb esélyt a győzelemre.

2.3 A Játékosok a Facebook profiljuk útján kerülnek azonosításra, így annak esetleges változásaiból eredő, a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag profil törlése, elérhetetlensége) a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4 Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5 A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékokban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. december 03. 13:00-tól 2017. december 11. 23:59-ig tart.

4. A JÁTÉKOK MENETE, SORSOLÁS

4.1 A Játékos a Facebookon vehet részt a Játékokban. A Játékos a Játék időtartama alatt feltöltött képhez tartozó kommentje írásának időpontja szerint vesz részt a Játékokban (2017. december 03. 13:00-tól 2017. december 11. 23:59.)

· „Karácsony Bioínyenc módra” Facebook játék: A Játékos feladata, hogy a Lebonyolító által a Játékban feltöltött képhez írt kommentjében választ adjon a feltett kérdésre.

4.2 Lebonyolító a Játékok időtartamának lejárta után, a helyes választ adók közül 2 fő nyertest sorsol ki véletlenszerűen.  Valamint 2 tartaléknyertest.

4.3 A sorsolások időpontjai:

- 2017. december 12. 20:00

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Lebonyolító az alábbi nyereményeket biztosítja a nyerteseknek:

A Bioínyenc Élelmiszer blog Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bioinyenc/) közzétett „Karácsony Bioínyenc módra” Játékban megnyerhető nyeremények:

·        Superfood csomag

·        Egészséges nasi (édesség) csomag

 

A nyertes Játékosok a nyereménycsomagot házhoz szállítással kapják kézhez. A nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható.

5.2 A Lebonyolító a nyertes Játékosokat a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti a Játékos Facebook profilján keresztül (”Értesítés”), valamint a Bioínyenc Élelmiszer blog hivatalos Facebook oldalán megjelenített posztban. A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést a Nyeremény átadásának egyeztetése céljából. Az Értesítésben a Lebonyolító kérni fogja a nyertes Játékos nevének, címének és mobilszámának megadását – a részvételi feltételek ellenőrzése és a kapcsolattartás céljából –, amelyet a nyertes Játékos az Értesítés visszaigazolásában tud megadni. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Lebonyolító jogosult az adott Nyeremény vonatkozásában kiválasztott tartaléknyertest értesíteni, a Nyereményt részére átadni. A tartaléknyertes értesítésére és az Értesítés visszaigazolására a jelen pontban a nyertes Játékos vonatkozásában írtak irányadóak azzal, hogy amennyiben az Értesítést a tartaléknyertes sem igazolja vissza, úgy az adott Nyeremény nem kerül átadásra.

5.3 A nyertesek (tartaléknyertes) Játékos kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására, felhasználására az 5.1 pontban írtak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása/felhasználása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertesek (tartaléknyertes) a Nyereményért az 5.2. pontban meghatározott határidőben nem jelentkeznek, vagy a Lebonyolító felé akként nyilatkoznak, hogy a nyereményt nem tudnák felhasználni, a tartaléknyertest értesítse, illetve amennyiben a tartaléknyertes sem jelentkezik, úgy a Nyeremény ne kerüljön átadásra.

5.4 A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni vagy kézbesíteni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A Játékos által előidézett hiányosságért/hibáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a Nyeremények felhasználása során keletkezett károkért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2 A Lebonyolító a Nyeremények nem rendeltetésszerű használatából eredő, vagy a Nyeremények igénybe vétele során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett megbetegedésekért vagy balesetekért, egyéb károkért, valamint a Nyeremény minőségével és elérhetőségével kapcsolatos bármilyen kellemetlenségekért felelősséget nem vállal, a nyertes esetleges ilyen igényét jogszabályi keretek között az adott Nyeremény szolgáltatójával, gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét a kitűzött határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Lebonyolítótól nem követelheti.

6.3. A Játékra való jelentkezéssel a Játékosok önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Lebonyolító a Játék lebonyolítása és dokumentálása (ideértve a nyertes Játékosok Facebook profil szerinti nevének közzétételét a nyertes kihirdetéséről szóló, a Bioínyenc Élelmiszer blog hivatalos Facebook eseményében megjelenített posztban) adatkezelési céllal kezelje a Facebook profiljuk szerinti nevüket.

Az Értesítés visszaigazolásában írt címe és mobilszám megadásával a Játékosok önkéntes hozzájárulását adjék ahhoz, hogy a Lebonyolító a részvételi feltételek ellenőrzése és kapcsolattartás adatkezelési céllal kezelje ezen adataikat.

Az adatkezelést a Lebonyolítóval munkaviszonyban álló személyek végzik. Az adatkezelés helye a Lebonyolító fióktelepe. A Lebonyolító a Játékos adatait a nyeremény sorsolás végéig, illetve a nyeremény átadás megtörténtéig kezeli, azután törlésre kerülnek. A Játékosok a Játék időtartama alatt bármikor jogosultak az adatai törlését kérni a Lebonyolítónak a https://www.facebook.com/bioinyenc/ oldalon keresztül eljutatott írásbeli kérelmében.

A Lebonyolító a Játék során személyes adatokat nem gyűjt.

6.3 Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

6.4. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

Mosonmagyaróvár, 2017. december 01.

 

 

Elolvasva: 1172 alkalommal Utolsó frissítés: vasárnap, 03 december 2017 12:39

Írja meg véleményét

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. HTML kód használata nem engedélyezett!

 

Nem akarsz lemaradni? Kövess minket!

 

Az itt közzétett összetétel adatok cask tájékoztató adatok, az információk folyamatos frissítésén dolgozunk, de minden gyártói változást nem tudunk azonnal átvezetni. A tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal tartalma az üzemeltető szellemi terméke, amely kizárólag a vonatkozó törvényi kereteken belül használható fel. A cikkek megírása non profit jellegűek, nem volt befolyása a tartalmi részre egyetlen gazdasági társaságnak sem. A cikkben közzétett információk és adatok informatív jellegűek és szubjektívek. Előzetes írásbeli beleegyezés nélkül a weboldal tartalmi alkotóelemei sem nyilvános sem zárt adatbázisokban nem tárolhatóak. Beleegyezés megléte esetén sem változtathatók meg a weboldal tartalmi és formai alkotóelemei közzététel céljából, ill. azok nem használhatók fel a weboldal céljaitól eltérően.

Adatvédelmi tájékoztató

Weboldalunkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért elősegítéséért.
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről.